Students | Department of Design

Students

M.Des. (First Year) and M.Des. (Second Year)

Vishakh Mehta
Soumya Gupta
Shubhangana Singh
Shriya Biju
Ritika Singh
Piyush Inchurkar
Papiya Banerjee
Nivedita Rani N
Mayank Singh
Axat Srivastava
Anmol Mohan
Anjali Saxena
Abhishek Verma
Abhijeet Sarkar
Aayaan Khan
Aastha Bhardwaj
Vanya Chaudhary
Sarthak Bajaj
Rishabh Mittal
Lakshay Gaur